صفحه اصلی > شماره حساب واریزی جهت اسکان
.: شماره حساب واریزی جهت اسکان

  شرکت کنندگان گرامی در صورت تکمیل فرم اسکان می توانند مبلغ واریزی خود را به شماره حساب 5001338080 نزد بانک ملت به نام درآمد برج پژوهشی محمدرسول الله (ص)و شناسه واریز 24430801158 به نام مرکز تحقیقات ایدز واریز نمایید.


*
شایان ذکر است فقط در صورت تکمیل فرم اسکان می توانید اقدام به واریز هزینه اسکان نمایید.

*
مبلغ واریزی به ازای هر شب به همراه شام 35000 تومان میباشد.

* فیش واریزی و یا شناسه پرداخت را اسکن کرده و تصویر آن را از طریق آدرس ایمیل کنگره به نشانی  Ichawc2@gmail.com ارسال نمایید.