صفحه اصلی > مکان برگزاری کنگره
.: مکان برگزاری کنگره

 شیراز،بلوار شهید چمران،بلوار نیایش، سمت راست - کوچه دوم - مجتمع فرهنگی رفاهی ولایت.